รายชื่อหลักสูตรเปิดสอนเดือนธันวาคม 2017

ปฎิทินอบรมเดือนธันวาคม 2017

1 การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ดร.กฤติน กุลเพ็ง 13 ธันวาคม 2017
2  เทคนิคการสอนงาน และการปิด competency gap ดร.กฤติน กุลเพ็ง 15 ธันวาคม 2017
3 การจัดทำ สถิติข้อมูล การรายงาน และการควบคุม ระบบงาน HR ดร.กฤติน กุลเพ็ง 20 ธันวาคม 2017

ดาวโหลดใบสมัคร
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน Job Description
ดาวโหลดหลักสูตรภาวะผู้นำและการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
ดาวโหลดหลักสูตร การพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล(IDP)
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR
ดาวโหลดหลักสูตรการจัดทำ-Functional-competencyและการออกแบบพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล
ดาวโหลดหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ.pdf


  1018 views     Comments